Alanlar

Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç teşkil eden bir haksızlığın varlığından söz edilebilmesi ve dolayısıyla bir kişi hakkında işlemiş olduğu bu haksızlıktan dolayı ceza hukuku yaptırımı uygulanabilmesi için gerekli şartların oluşup oluşmadığı ile ilgilenen bir hukuk dalıdır.

İş Hukuku

– İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,
– İşçilik hak ve alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası,İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
– Avukatlık danışma hizmetleri.

Bireysel Hukuk Davaları

-Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,
-İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası,
-Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası),
-Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları,
-Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
-Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,
-Fikri ve Sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları.

Kurumsal Hukuk Davaları

-Anonim ve limited şirketlere danışmanlık hizmeti,
-Şirket satın almaları ve şirket birleşmeleri,
-Ticaret ve rekabet hukuku,
-Her türlü ticari sözleşmenin düzenlenmesi,
-Hukuki danışmanlık.

Aile Hukuku

– Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası,
– Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası,
– Boşanma nedeniyle nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat davası,
– Boşanmada mal paylaşımı davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları,
– Ailenin korunmasına dair kanun gereği açılacak davalar,
– Soybağının kurulması davaları (Nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları),
– Hukuki danışmanlık ve avukat hizmetleri .

İcra Hukuku

– Alacağın öncelikle borçlu ile anlaşma sağlanarak tahsil edilmeye çalışılması
– Alacağın, borçlu ile yapılan görüşmeler neticesinde tahsil edilememesi halinde, icra müdürlüğü aracılığıyla icra takibi başlatılması
– Senede bağlı alacaklarda ilamlı takip başlatarak, borçlunun tüm mal varlığının sorgulanması, mal varlıklarına haciz konulması, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve nihayetinde alacağın tahsil edilmesi
– Senede bağlı olmayan alacaklarda ilamsız takip davası açılması, alacağın hukuki yollarla ispatının sağlanması, takibin kesinleştirilerek borçlunun mal varlıklarına haciz konulması, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve alacağın tahsili
– İpotek ve rehinin paraya çevrilmesi yoluyla alacak takibi yapılması
– Alacak tahsilini gerçekleştirmek amacıyla borçlu hakkında iflas davası açılması ve takibi, alacağın iflas yoluyla tahsil edilmesi
– Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların takibi

Tüketici Hukuku

– Tüketici kredisi sözleşmeleri kapsamında alınan yapılandırma ücretlerinin iadesi, erken ödeme indirimi
– Kredi kartı işlem ücretlerinin takibi
– Ayıplı mal neticesinde tüketicinin uğradığı zararlar kapsamında tazminat talebi
– Tüketici hakem heyeti ve Tüketici Mahkemelerine başvuru ve işlemlerin takibi
– Mesafeli satış sözleşmelerine ilişkin ihtilafların takibi
– Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar
– Taksitle satış sözleşmeleri, cayma hakkının kullanılması
– Konut finansmanı ve ön ödemeli konut satış sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar
– Devre tatil ve paket tur ve abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilaflar
– Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar
– Ticari reklam ilkeleri ve haksız ticari uygulamalar karşısında Reklam Kurulu‘na başvuruların yapılması

İdari Davalar

– Hukuka aykırı idari işlemler hakkındaki iptal davaları
– İdarenin sorumluluğu nedeniyle açılan tazminat yargı (tazminat) davaları
– İdari cezalara karşı itiraz ve iptal davaları
– İmar hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü, imar davaları
– Belediye kararlarına karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları,
– Kamulaştırma hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü kamulaştırma davaları,
– Kamu ihale hukukuna ilişkin davalar
– Memurlara ilişkin davalar (atama, görevde yükselme, disiplin cezası
– Öğrencilere ilişkin davalar (disiplin cezası, not değişikliği
– Vergi cezası ve uyuşmazlıklarına ilişkin her türlü işlem ve davalar,
– Gümrük Kanunundan doğan uyuşmazlık ve davalar,
– Rekabet hukukundan kaynaklanan davalar

Gayrimenkul Hukuku

– Gayrimenkul ortakları arasında ihtilaf çıkması halinde izale-i şuyu davasının açılması ve satışın gerçekleştirilmesi
– Haksız tapu devirlerine dayanan ihtilaflara ilişkin tapu iptal ve tescil davasının takip edilmesi.
– Gayrimenkul alım satımı ve tapu tescil işlemleri
– İpotek tesis edilmesi, ipoteğin kaldırılması, ipoteğin paraya çevrilmesi işlemlerinin takibi
– Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve kiracıların tahliye işlemleri
– Yabancıların mülk edinmesi işlemleri
– Hukuki ve Avukatlık danışmanlık hizmetleri

Kira Hukuku

– Kira tespit davası: Taraflar arasında kira bedelinin artışı düzenlenmemişse, kira bedelinin hakim tarafından belirlenmesi. Eğer kira sözleşmesinde kira artış miktarı yazmıyor ve taraflar artış miktarı konusunda anlaşamıyorsa bu durumda kiraya veren (ev veya işyeri sahibi) tarafından kira tespit davası açılabilir.
– Kiracının tahliyesi işlemleri
– Kiracının kira borçlarını ödememesi halinde kira alacaklarının icra müdürlükleri ve mahkemeleri aracılığıyla tahsil edilmesi
– Tahliye taahhüdüne ilişkin ihtilafların çözülmesi

Miras Hukuku

– Vasiyetname ve miras sözleşmesi düzenlenmesi, veya vasiyetname veya miras sözleşmesinin iptali işlemleri
– Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması
– Miras kalan malvarlıklarının belirlenmesi (Terekenin Tespiti) ve mirasın mirasçılar arasında paylaştırılması amacıyla ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu)
– Murisin malvarlığını haksız olarak mirasçı olmayanlara devretmiş olması halinde tasarrufun iptali davası açılması
– Murisin mirasçılara borç bırakması halinde mirasın reddi işlemlerinin yapılması
– Mirasbırakan’ın ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçılarını mirasçılıktan çıkarması işlemleri
– Ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisi davalarının açılması

Sözleşme Hukuku

– Tüm sözleşmelere ilişkin müzakere yapılması, sözleşme metninin hazırlanması, mutabakat sağlanması ve son olarak sözleşmenin imza edilmesi
– Sözleşmenin ihlal edilmesi halinde tazminat ve cezai şart hükümlerinin talep ve dava edilmesi
– Sözleşmenin feshinin usule uygun olarak fesih edilmesi
– Menkul sözleşmeleri ve taksitle satış sözleşmeleri, bağışlama sözleşmesi, mal değişimi sözleşmesi
– Kira sözleşmelerine ilişkin kira alacaklarının tahsili, kiralananın tahliyesi işlemleri
– Sigorta sözleşmelerine ilişkin alacakların talep ve dava edilmesi
– İş sözleşmelerinin feshi halinde özlük haklarının talep ve dava edilmesi
– Gayrimenkul alım-satım sözleşmeleri ipotek ve rehin sözleşmelerinin düzenlenmesi ve ihtilafların giderilmesi
– Tüketici sözleşmelerinde, tüketicinin ayıplı mal veya hizmet nedeniyle ortaya çıkan ihtilafların çözülmesi
– Hizmet sözleşmesi, vekalet sözleşmesi, istisna sözleşmesi
– Vedia ve kefalet sözleşmesi
Sui generis sözleşmeler: franchising, know-how sözleşmesi, sponsorluk sözleşmesi
– Kombine sözleşmeler: paket tur sözleşmeleri, hastaneye kabul sözleşmeleri